Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed az INPIRO Ipari Hőtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: INPIRO) által bármely termék (a továbbiakban: Termék) bármely fél számára (a továbbiakban: Megrendelő) történő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra.
Az INPIRO és a Megrendelő (a továbbiakban együttesen: Felek) között szerződés, vagy megrendelés alapján szállítási szerződéses jogviszony jön létre, amely alapján az INPIRO a Megrendelő által megrendelt Terméket köteles a Megrendelőnek kikötött későbbi időpontban átadni, a Megrendelő pedig köteles az Terméket átvenni és a vételárat megfizeti.
Az INPIRO-tól történő megrendeléssel Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek ügyleti kapcsolatukban. A Megrendelő által kezdeményezett eltérés az INPIRO-ra nézve csak akkor kötelező, ha azt az INPIRO előzetesen írásban elfogadta.

1. Szerződéskötés, megrendelés
Az INPIRO – mind szóbeli illetve írásbeli - ajánlatai kötelezettség nélküliek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az INPIRO az árváltoztatás, valamint a műszaki változtatások jogát fenntartja.
Amennyiben a Megrendelő, az INPIRO szerződéstervezetét vagy ajánlatát, vagy azok egyes részeit nem az eredetivel egyező tartalommal vagy érvényességi idején túl fogadja el, az INPIRO azt új ajánlatkérésnek tekinti. Ezekben az esetekben a szerződés létrejön, ha az INPIRO visszaigazolásában elfogadja a módosított tartalmat.
A Megrendelő írásban (faxon, interneten) leadott rendelését az INPIRO 3 (három) munkanapon belül visszaigazolja. A megrendelésen fel kell tüntetni a Megrendelő nevét, a szállítási címet, árufajtát, mennyiséget, a Megrendelő személyét és telefonszámát. Az egy megrendeléssel igényelhető legkisebb mennyiség 200,- (kettőszáz) euró értékű áru; kisebb értékű megrendelés esetén az INPIRO 20,- (húsz) euró összegű adminisztrációs költséget számít fel, amely a vételárral együtt fizetendő. A megrendelés pontatlan leadásából származó felelősség a Megrendelőt terheli.
Az INPIRO csak az általa írásban visszaigazolt megrendelés teljesítésére köteles. Amennyiben az INPIRO-nak a megrendelés teljesítése aránytalan nehézséggel járna vagy neki fel nem róható okból lehetetlenné válik, az INPIRO az ilyen tartalmú a Megrendelőhöz intézett értesítéssel mentesül a szállítási kötelezettsége alól.

2. Szállítás, fuvarozás
Amennyiben a konkrét szállítási szerződés eltérően nem rendelkezik, a szállítás feltétele a megrendelt Termék ellenértékének az INPIRO részére készpénzben történő megfizetése vagy az ellenérték átutalása, annak hitelt érdemlő igazolásával.
Az INPIRO szállítási kötelezettsége mindaddig szünetel, amíg a Megrendelő fizetési vagy egyéb, az INPIRO-val szembeni kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik. Ugyancsak szünetel a szállítási kötelezettség mindaddig, amíg a szállítást valamilyen – akár csak részben – az INPIRO-n kívülálló ok vagy körülmény akadályozza.
A szállítás történhet az INPIRO vagy megbízott fuvarozója, illetve a Megrendelő vagy megbízott fuvarozója által a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szállítási okmány kíséretében.

3. Teljesítés helye és időpontja
3.1. Az INPIRO, vagy megbízott fuvarozója által történő szállítás
3.1.1. Átadás helye, kapcsolódó kötelezettségek
A Termék átadása a Megrendelő megrendelésben közölt telephelyén, a szállító járműről lerakva történik, ebben az esetben a teljesítés helye a szállítóeszköz elhagyásának pontja. A Megrendelő köteles a Termék jogszabályi előírásoknak megfelelő és biztonságos átvételéhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az INPIRO vagy megbízott fuvarozója a Termék átadását jogosult jogkövetkezmény nélkül megtagadni. A szokásostól eltérő szállítási és/vagy teljesítési körülményekről, igényekről (pl. nehezen megközelíthető telephely, behajtási engedély kötelezettség, stb.) a Megrendelő köteles az INPIRO-t tájékoztatni oly módon és időben, hogy a megfelelő teljesítésre az INPIRO felkészülhessen. Az ennek elmulasztásából származó következményekért a felelősség a Megrendelőt terheli. Teljesíthetetlen, vagy csak az ésszerűen elvárható mértéket meghaladó aránytalan nehézséggel teljesíthető szállítási feltételek / igények esetén az INPIRO a szerződéstől jogkövetkezmény nélkül elállhat.
3.1.2. Átadás időpontja, késedelem következményei
A Megrendelő köteles a megrendelésben közölt időpontban a Termék átvételét haladéktalanul megkezdeni, és a szabályszerű átvételhez szükséges idő alatt elvégezni. Késedelmes átvétel esetén a Megrendelő köteles az ebből eredő költségeket (például tárolási költség, visszaszállítás költsége stb.) megtéríteni az INPIRO-nak számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül.
3.1.3. Tulajdonjog és kárveszély átszállása
A Termék tulajdonjogát az INPIRO mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő a teljes vételárat meg nem fizeti.
A Termékkel kapcsolatos kárveszély az átadás helyén és időpontjában száll át a Megrendelőre. Mennyiségi és minőségi felelősséget az Termékért az INPIRO a szállítóeszközről való kirakodás befejezéséig vállal.
3.2 A Megrendelő, illetve megbízott fuvarozója által történő szállítás
3.2.1. Átadás helye
A Termék átadása az INPIRO által megjelölt telephelyen történik. Az INPIRO köteles a Termék átadásához, a Megrendelő pedig a Termék átvételéhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. Az ennek elmulasztásából származó következményekért azt a felet terheli a felelősség, akinek a mulasztás felróható.
3.2.2. Átadás időpontja, a késedelem következményei
Az INPIRO köteles az elfogadott (visszaigazolt) megrendelésben közölt időpontban a Termék átvételét lehetővé tenni, a Megrendelő, vagy fuvarozója pedig az átvételét haladéktalanul megkezdeni és a szabályszerű átvételhez szükséges idő alatt elvégezni. Késedelmes átvétel esetén a Megrendelő köteles az ebből eredő költségeket (például tárolási költség stb.) megtéríteni az INPIRO-nak számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül.
3.2.3. Tulajdonjog és kárveszély átszállása
A Termék tulajdonjogát az INPIRO mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő a teljes vételárat meg nem fizeti.
A Termékkel kapcsolatos kárveszély a Megrendelő, vagy megbízott fuvarozója által történő átvétel helyén és időpontjában száll át a Megrendelőre.

4. Átvétel (mennyiségi, minőségi)
Mennyiségi átvétel módja, reklamációk
Az INPIRO a szerződésben meghatározott mennyiségi értékektől való ±10%-os eltérés jogát fenntartja, melyet a Megrendelő tudomásul vesz. Ezen értékhatáron belül történő eltérés esetén a Megrendelő sem a mennyiség, sem a vételár tekintetében nem élhet kifogással.
4.1.1. Az INPIRO, vagy megbízott fuvarozója által történő szállítás
A Termék átvétele során a Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a mennyiségi adatai megegyeznek-e a szállítólevélen szereplő értékekkel. Felismerhető hiány - kivéve a 10%-os megengedett eltérés -, vagy a csomagolás sérülésének észlelése esetén a Megrendelő köteles a kifogását haladéktalanul közölni a fuvarozóval. A mennyiségi kifogást jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melynek a Megrendelő és a fuvarozó által aláírt példányát a szállítólevélhez kell csatolni. Ennek elmulasztása a Megrendelő szempontjából jogvesztéssel jár. A Termék átvételét Megrendelő a szállítólevél aláírásával igazolja.
4.1.2. Megrendelő által történő fuvarozás
A Termék átvétele során a Megrendelő vagy fuvarozója köteles ellenőrizni, hogy az INPIRO által kiszolgáltatott Termék mennyiségi adatai megegyeznek-e a megrendelésben közölt értékekkel. Felismerhető hiány - kivéve a 10%-os megengedett eltérés -, vagy a csomagolás sérülésének észlelése esetén Megrendelő, vagy fuvarozója jogosult a Termék átvételét megtagadni. A Termék átvételét Megrendelő, vagy fuvarozója az INPIRO által kiállított átvételi elismervény aláírásával igazolja.
Minőségi átvétel módja, reklamációk
4.2.1. A Megrendelő az INPIRO által rendelkezésére bocsátott Terméket köteles átvételkor azonnal megvizsgálni és a minőségi kifogásait az INPIRO-val azonnal közölni, azt a szállítólevélen feltüntetni és/vagy erről az INPIRO-t írásban értesíteni. Az ennek elmaradásából eredő kárt a Megrendelő viseli. A Termék átadását követően a Megrendelőnek 2 (kettő) munkanapon belül részletesen jeleznie kell a leszállított Termék tételes átvétele során vagy azt követően tapasztalt mennyiségi vagy minőségi kifogását. E határidőt követően minőségi, mennyiségi valamint szállítási sérülésre vonatkozó reklamációnak helye nincs.
4.2.2. Amennyiben az átvétel során a Megrendelő külső ismérvek alapján a Termék minőségi hibáját vagy sérülését észleli, köteles kifogását a fuvarozó képviselője által is aláírt jegyzőkönyvben rögzíteni.

5. Jótállás
Az INPIRO a leszállított Termékekre 6 (hat) hónapos jótállási kötelezettséget vállal.
Amennyiben a leszállított Termék a jótállási időn belül meghibásodik, a Megrendelő ésszerű határidőn belüli kijavításra vagy cserére tarthat igényt. A leszállított Termék szakszerűtlen használata vagy megváltoztatása minden esetben a garancia (jótállás) elvesztésével jár. A Megrendelő köteles a Termék beépítésével és használatával kapcsolatos útmutatás szerint eljárni, és amennyiben ezzel kapcsolatban kétsége támad, az INPIRO véleményét kikérni.

6. Téves megrendelés
Téves megrendelés esetén minden esetben szükséges a visszavétel feltételeiről az INPIRO-val esetileg és előre megállapodni. A Termék visszaküldésére csak ezen említett megállapodás megkötését követően, a Megrendelő költségére, és csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Terméket nem használták. Az INPIRO címére utánvéttel feladott Termék, valamint INPIRO címére előzetes megállapodás nélkül feladott Termék átvételére, bármi legyen is a visszaküldés indoka, az INPIRO nem köteles. Amennyiben az INPIRO a Megrendelővel kötött megállapodás alapján a Terméket visszaveszi, annak vételárat a visszavétel napjától számított 8 (nyolc) napon belül köteles a Megrendelő bankszámlájára átutalni , az INPIRO oldalán addig felmerült költségek levonása mellett.

7. Fizetési feltételek
7.1. Fizetés, számlázás
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetése történhet előre, a teljesítéskor azonnal készpénzben, vagy a számla kiállítását követő 8 (nyolc) naptári napon belül, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással.
Az INPIRO egyedi vagy nagy értékű megrendelések esetében előlegfizetési kötelezettséget köthet ki.
Szállítási okmány (szállítólevél) másolatot, vagy másodlatot, az INPIRO a számlához nem köteles mellékelni, kivéve, ha ezt Megrendelő kifejezetten kéri és ennek költségeit az INPIRO-nak megtéríti. A számlával kapcsolatos kifogásait a Megrendelő a kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül írásban jelentheti be. A jogos kifogásnak a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya van.
7.2. Fizetési késedelem következményei
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles a Polgári Törvénykönyvben előírt mértékű késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat összegéről az INPIRO számlát állít ki, amelyet Megrendelő köteles a kiállítás napjától számított 8 (nyolc) napon belül kiegyenlíteni. A Megrendelő által bármilyen jogcímen befizetett összegeket az INPIRO először a késedelmi kamatkövetelésével szemben számolja el. Az INPIRO jogosult a további megrendelések teljesítését mindaddig megtagadni, amíg a Megrendelő a kamatokkal növelt tartozását ki nem egyenlíti.

8. Árváltoztatási jog
A szerződésben meghatározott vételár a szerződés aláírásának időpontjában fennálló körülmények alapján kerül meghatározásra. Az INPIRO fenntartja azt a jogát, hogy a piaci viszonyok változása, vagy a vonatkozó jogszabályok módosítása következtében szükséges árváltoztatást a Megrendelővel szemben érvényesítse.

9. Az INPIRO javára bejegyzett védjegyek, márkanevek és árujelzők használata
A Megrendelő a tevékenysége során az INPIRO javára bejegyzett védjegy, márkanév illetve árujelző használatára nem jogosult. Amennyiben ehhez az INPIRO előzetesen írásban hozzájárul, kizárólag a hozzájárulásban meghatározott terjedelemben és módon használható. Amennyiben Megrendelő ezen előírásokat megszegi, INPIRO jogosult a Megrendelővel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10. Titoktartási kötelezettség
A felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott, a másik felet érintő adatokat, információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és kijelentik, hogy azokat – valamely hatóság részéről történő hivatalos megkeresés esetét kivéve - illetéktelen harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, hozzáférhetővé nem teszik, és kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
A titoktartási kötelezettség a feleket a szerződés időtartama alatt és az annak megszűnését követő 3 (három) évig terheli. A titoktartási kötelezettséget megszegő fél köteles az ezzel kapcsolatban felmerült mindennemű kárt viselni.
A jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettség nem terjed ki a fizetési fegyelemmel kapcsolatos információadásra.

11. Szerződésmódosítás, elállás, megszűnés
A szállítási szerződést bármelyik fél jogosult, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával felmondani, azonban a már érvényes megrendelésből folyó kötelezettségeket mindkét fél köteles teljesíteni. A felmondási idő 30 (harminc) nap.
Az INPIRO jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől, amennyiben annak teljesítését megelőzően tudomására jut, hogy a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indult.

12. Az ÁSZF érvényessége
Amennyiben a fenti feltételek közül valamelyik – bármely okból – érvénytelenné válna, az a többi feltétel érvényességét nem befolyásolja.

13. Jogviták
A felek, amennyiben a között létrejött szerződéssel kapcsolatban vitás kérdések merülnek fel, és a békés úton történő rendezés meghiúsul, a jogi út igénybevételére – értékhatártól függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.